Ciepłownia geotermalna

pozzo geotermico

Pragniemy zaprezentować propozycję, która jest realna i sprawdzona jako inwestycja samorządowa. Pozwoli w znaczny sposób obniżyć wysokie koszty ogrzania mieszkań, domów w Gostyninie, a także przyczynić się do szybszego  rozwoju miasta.

Energia geotermalna

Energia termiczna skał znajdujących się we wnętrzu Ziemi, zaliczana do odnawialnych źródeł energii. Jest pobierana za pomocą odwiertów, do których wtłaczana jest chłodna woda i odbierana gorąca po wymianie ciepła z gorącymi skałami. Służy również jako naturalne źródło ciepła w źródłach termalnych.

Polska ma bardzo dobre warunki geotermalne, gdyż 80% powierzchni kraju jest pokryte przez 3 prowincje geotermalne: centralnoeuropejską, przedkarpacką i karpacką. Temperatura wody dla tych obszarów wynosi od 30-130 °C.

Głównym sposobem pozyskiwania energii geotermalnej jest tworzenie odwiertów do zbiorników gorących wód geotermalnych. W pewnej odległości od otworu czerpalnego wykonuje się drugi otwór, którym wodę geotermalną po odebraniu od niej ciepła, wtłacza się z powrotem do złoża. Wody geotermiczne są z reguły mocno zasolone, jest to powodem szczególnie trudnych warunków pracy wymienników ciepła i innych elementów armatury instalacji geotermicznych. Energię geotermiczną wykorzystuje się w układach centralnego ogrzewania jako podstawowe źródło energii cieplnej.

12 

Przykład z Mszczonowa

Zakład geotermalny w niewielkim mazowieckim mieście Mszczonów powstał jako trzeci w Polsce.  Wydobywana od 2000 roku woda geotermalna wykorzystywana jest do celów ciepłowniczych, rekreacyjnych oraz, co jest ewenementem w kraju i Europie, do celów pitnych. Prawie siedmiotysięczny Mszczonów położony jest pomiędzy aglomeracją łódzką i warszawską, w odległości ok. 50 km od stolicy, tuż przy ważnych drogach krajowych. W ostatnich latach miasto rozwija się bardzo dynamicznie pod względem gospodarczym (gł. w kierunku przemysłowym i logistycznym). Przede wszystkim stanowi ono dobry przykład miasta, w którym wykorzystanie wód geotermalnych przyczyniło się do polepszenia warunków życia mieszkańców.

Instalacja ciepłownicza zakładu geotermalnego funkcjonuje na zasadzie układu skojarzonego – podgrzewanie wody sieciowej następuje z wykorzystaniem energii wód geotermalnych oraz kotłów gazowych i absorpcyjnej pompy ciepła. Łączna moc ciepłowni wynosi 7,5 MW, z czego 2,7 MW pochodzi z absorpcyjnej pompy ciepła, która wykorzystuje energię z wód geotermalnych. Ilość wytwarzanej energii cieplnej wynosi 55 000 GJ/rok. W sezonie grzewczym odbiorcy otrzymują ok. 40% energii cieplnej pochodzącej z wód geotermalnych. Woda geotermalna po odbiorze ciepła w instalacji ciepłowniczej kierowana jest do miejskiej sieci wodociągowej jako woda pitna. (…)

Efekt ekologiczny wykorzystania wód geotermalnych w celach ciepłowniczych w Mszczonowie jest znaczący. Po uruchomieniu ciepłowni gazowo-geotermalnej zlikwidowano trzy przestarzałe technologicznie kotłownie węglowe. Pozwoliło to wyeliminować ok. 4,5 tysiąca ton uprzednio spalanych paliw w skali roku. W wyniku tego nastąpiło zmniejszenie emisji SO2 o 100%, NOx o 82%, CO o 98%, CO2 o 75%, sadzy i pyłu o 100%.

g20

Przykład z Uniejowa

„Geotermia Uniejów” Sp. z o.o. została powołana w trzecim kwartale 1999 r. w celu gospodarczego wykorzystania wód geotermalnych w ciepłownictwie. Budowa zakładu geotermalnego rozpoczęła się z początkiem 2000 r. Dostawa czystego ekologicznie ciepła geotermalnego do mieszkańców rozpoczęła się w sezonie grzewczym 2000/2001.

Geotermalna sieć ciepłownicza objęła budynki użyteczności publicznej, w tym m.in. szkołę, dom nauczyciela, przedszkole, Gminny Ośrodek Kultury, kościół, plebanie, budynek „Geotermii Uniejów” Spółka z o.o., ośrodek zdrowia, aptekę oraz komunalne i spółdzielcze bloki i budynki domów jednorodzinnych obejmujące dwa osiedla. Wykonano w sumie około 170 przyłączy. Wybudowana została centrala ciepłownicza wykorzystująca energię cieplną wód geotermalnych o mocy 3,4 MW. W ciepłowni zainstalowane zostały również opalane olejem kotły o mocy 2,2 MW, stanowiące szczytowe źródło ciepła. Budowa ciepłowni geotermalnej pozwoliła znacznie zmniejszyć ilość zanieczyszczeń pyłowych i gazowych emitowanych do atmosfery w Uniejowie.

 22 

Podsumowanie

Z przedstawionych przykładów i wielu powstałych opracowań o tematyce geotermalnej wynika jasny przekaz – ciepłownie geotermalne są przyszłością. Dodatkowym atutem jest możliwość pozyskania na ten cel środków pochodzących z Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Eko Funduszu. 

IdG

źródło: wikipedia.org/pnec.org.pl/energia-geotermalna.org.pl/cire.pl/zielonaenergia.eco.pl

 

Komentarze