Karta Dużej Rodziny 3+

big family

Gostynińska Karta Dużej Rodziny

Inicjatywa dla Gostynina informuje, że Rada Ministrów w dniu 27 maja 2014 r. podjęła Uchwałę Nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2014 r.

Program  Karta Dużej Rodziny  ma na celu promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, jej wspieranie i zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z tych rodzin.

Wykaz uprawnień przysługujących członkom rodziny wielodzietnej na podstawie programu dotyczył będzie m.in: korzystania ze zniżek w obiektach publicznych (m.in. muzeach), obiektach sportowych, instytucjach publicznych, korzystania z oferty: kulturalnej, rekreacyjnej, transportowej i komunikacji publicznej.

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej.

Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,

2) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej,

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.

Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny

Karta potwierdza uprawnienia rodziny wielodzietnej i jest wydawana:

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony,

2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia,

3) dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia,

4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia,

5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

6) osobie, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i przebywającej nadal w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo – wychowawczej, gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej – do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

Karta będzie przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Wniosek i dokumenty potwierdzające uprawnienie do przyznania karty może złożyć, w imieniu członków rodziny wielodzietnej, członek posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku.

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do przyznania karty są:

1) w przypadku rodzica lub małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,

2) w przypadku dzieci do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,

3) w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość lub zaświadczenie ze szkoły o terminie ukończenia nauki,

4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

6) w przypadku osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i przebywają nadal w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo – wychowawczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Od 16 czerwca zostaje wprowadzona w Gostyninie i od tego dnia trzeba intensywnie pracować nad poszerzeniem oferty. 

W realizację założeń dotyczących Karty Dużej Rodziny  powinny włączyć się oprócz władz samorządowych, organizacje pozarządowe, a także partnerzy biznesowi.

Poniżej kilka przykładów miast, w których funkcjonuje Karta Dużej Rodziny:

Zakres zniżek należy dokładnie przeanalizować ale mogą one obejmować m.in.:

-ulgę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

-zniżki na świadczenia w publicznych przedszkolach, wykraczające poza podstawę programową, mające charakter usług opiekuńczo-bytowych;

-zniżki na basen, lodowisko;

-zniżki dla dzieci i młodzieży na zajęcia organizowane przez MCK;

-inne zniżki wynegocjowane z lokalnym biznesem.

IdG

Komentarze