Czy właściciele psów powinni płacić opłatę za posiadanie zwierzaka? Jaka jest Wasza opinia?

2017-06-09_104929

Dziś stawka roczna od posiadania psów ustalona jest w wysokości 50,00 zł.
Opłaty od posiadania psów nie pobiera się:
1. z tytułu posiadania zaadoptowanych psów odłowionych z terenu miasta Gostynina lub ze schroniska, na podstawie zaświadczenia wystawionego odpowiednio przez Wydział
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa lub przez to schronisko,
2. z tytułu posiadania psów trwale oznakowanych czipem/mikroprocesorem lub tatuażem i poddanych zabiegowi sterylizacji na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza weterynarii.
Na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności,
2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
– z tytułu posiadania jednego psa,
2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
– z tytułu posiadania psa asystującego;
3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe
-z tytułu posiadania jednego psa,
4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.
A przy okazji zachęcam do włączenia się akcji.

KUPA1