Wychodząc naprzeciw potrzebom Powiatu Gostynińskiego, pragnę szczegółowo przybliżyć Państwu swoją kandydaturę, wykazując nabyte doświadczenie, oraz przedstawiając własne przemyślenia, pomysły, jak również plany w zakresie potrzeb mieszkańców Powiatu Gostynińskiego. Wierzę, że literatura niniejszej prezentacji przyczyni się do obiektywnego rozważenia mojej kandydatury do Rady Powiatu Gostynińskiego.

Wiek: 32 lata

Rodzina: córka Basia 4 lata oraz mąż Maciej Banach 33 lata

Wykształcenie: wyższe magisterskie - Wydział Pedagogiki Opiekuńczej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej oraz przedszkolnej, oligofrenopedagog. Z wyróżnieniem ukończyłam Organizację Pomocy Społecznej.

Doświadczenie: „Razem możemy więcej w służbie bliźniemu” jest mottem mojej dziesięcioletniej pracy zawodowej oraz podejmowanych inicjatyw prywatnych. Na początku swojej kariery zawodowej wielokrotnie wykonywałam prace w charakterze wolontariusza/praktykanta, m.in. w placówce opiekuńczo – wychowawczej, świetlicach środowiskowych i szkolnych - gdzie podejmowałam się opieki nad dziećmi pochodzącymi niejednokrotnie z rodzin dysfunkcyjnych. Bezpośrednia pomoc tym osobom była dla mnie fundamentem człowieczeństwa. Jednak szybko zauważyłam, iż jednostkowe działania wspierające stanowią jedynie „kroplę w morzu potrzeb”. Podejmowałam więc równocześnie działania pośrednie polegające na zrzeszaniu innych wolontariuszy, zdobywaniu środków finansowych oraz organizacji różnego rodzaju inicjatyw społecznych mających na celu wspieranie osób/rodzin potrzebujących. W celu dalszych działań na rzecz mieszkańców powiatu gostynińskiego w 2015 r. wraz z przyjaciółmi uruchomiłam Fundację na rzecz Rodziny i Dziecka „FRiDa” w Gostyninie. W ramach prowadzonej fundacji kontynuuję dotychczasowe przekonania w zakresie pomocy osobom potrzebującym w tym dzieciom z pieczy zastępczej czy osobom niepełnosprawnych. Od 2016 r. jestem sekretarzem Powiatowej Społecznej Radzie do spraw Osób Niepełnosprawnych w Gostyninie.

Przez 6 lat wspólnie z mężem Maciejem prowadziliśmy Placówkę typu rodzinnego tzw. Rodzinny Dom Dziecka z ramienia Europejskiej Fundacji na rzecz Osób Potrzebujących w Gorzowie Wielkopolskim – z oddziałem w Ruszkowie. Zajmowanie się dziećmi w pieczy zastępczej pozwoliło mi łączyć możliwość pomocy bezpośredniej oraz pośredniej w zakresie pomocy osobom potrzebującym, co dawało mi ogromną satysfakcję.

Obecnie pełnię funkcję koordynatora Europejskiej Fundacji na rzecz Osób Potrzebujących. Dzięki czemu na większą skalę zajmuję się rozwojem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie województwa mazowieckiego. Prowadzę szereg działań wzmacniających rodziny biologiczne, rodziny zastępcze, dzieci oraz młodzież z rodzin zagrożonych m.in. w ramach projektów dofinansowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Aktywnie i efektywnie współpracuję z Powiatem Gostynińskim, z Powiatowymi Domami Pomocy Społecznej, z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie oraz w Nowym Dworze Mazowieckim. Wspieram i koordynuję pracę dwóch Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych typu rodzinnego w Ruszkowie „Nowy Start” oraz „Nasz Nowy Dom”. Aktualnie finalizuję uruchomienie dwóch kolejnych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Gostynińskiego.

Zdobyte doświadczenia na przestrzeni ostatnich lat motywują mnie do podejmowania kolejnych wyzwań. Jednym z ważniejszych byłoby służenie mieszkańcom Powiatu Gostynińskiego w Radzie Powiatu. Dzięki czemu mogłabym z większą mocą działać na rzecz bliskich mi mieszkańców Powiatu.

Potrzeby Powiatu oraz mój Plan Działania:

 • Nawiązanie aktywnej i efektywnej współpracy między instytucjami z zakresu pomocy społecznej

 • Tworzenie przyjaznych warunków dla rodzin, do funkcjonowania i rozwoju w Powiecie Gostynińskim

 • Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

 • Wsparcie i wzmocnienie rodzin przeżywających trudności

 • Wsparcie oraz rozwój rodzinnej pieczy zastępczej

 • Wspieranie inicjatyw emerytów, rencistów, osób starszych i samotnych

 • Konsultacje społeczne i otwarte spotkania z mieszkańcami

 • Ograniczanie skutków bezrobocia przez realizację programów wsparcia

 • Budowa i modernizacja dróg w powiecie gostynińskim

 • Budowa we współpracy z gminami chodników, ścieżek rowerowych

 • Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej w szkołach i ośrodkach szkolno-wychowawczych

 • Współpraca z przedsiębiorcami - utworzenie Centrum Promocji Gospodarczej

 • Dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do rynku pracy

 • Przyjazny urząd - poprawa warunków obsługi mieszkańców

 • Nawiązanie ścisłej współpracy w zakresie promocji i turystyki z sąsiadującymi samorządami

Joanna Banach

  OKRĘG NR 1 - POZYCJA NR 6

  Miasto Gostynin

  © 2018 KW Inicjatywa dla Gostynina. Wszelkie prawa zastrzeżone. Sfinansowano ze środków wyborczych KW Inicjatywa dla Gostynina

  Bezpieczeństwo i prywatność KW

  W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

  Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

  Polityka prywatności

  Polityka Cookies


  Zostałem poinformowany. Zamknij