Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia

Przyjęty w 2014 roku Statut określa zasady funkcjonowania Stowarzyszenia Inicjatywa dla Gostynina oraz cele jakimi się kierujemy.

Tekst jednolity S T A T U T U

Stowarzyszenia Inicjatywa dla Gostynina

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Inicjatywa dla Gostynina zwana dalej Inicjatywą – jest stowarzyszeniem - posługuje się skrótem „IdG”

2. Celem Inicjatywy jest inicjowanie, propagowanie i realizowanie działań na rzecz:

1) rozwoju miasta Gostynina i regionu gostynińskiego,

2) rozbudzania aktywności obywatelskiej,

3) zaangażowania obywateli w życie publiczne,

4) zachowania, ochrony i odtwarzania środowiska naturalnego oraz dziedzictwa

przyrodniczego,

5) zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego,

6) ochrony i rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej,

7) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

8) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,,

9) promocji i organizacji wolontariatu,

10) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju

świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej,

11) praw i obowiązków obywatelskich,

12) wspieranie inicjatyw mieszkańców zgodnych z ww. celami,

13) pomoc rodzinom słabo sytuowanym,

14) działalność charytatywna

3. Pomoc Stowarzyszenia adresowana jest do rodzin powiatu gostynińskiego, szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, kobiet oraz osób niepełnosprawnych.

§ 2

Siedzibą Inicjatywy dla Gostynina jest miasto Gostynin .

§ 3

Inicjatywa obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

Inicjatywa działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 5

Inicjatywa może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 6

Stowarzyszeniu przysługuje wyłączne prawo używania pieczęci i odznak z nazwami i symbolami graficznymi Stowarzyszenia. Stowarzyszenie może używać nazwy w skrócie: IdG.

§ 7

Czas trwania stowarzyszenia nie jest określony.

§ 8

1) Stowarzyszenie realizuje cele określone w § 1 poprzez:

2) wspieranie członków wspólnoty samorządowej w ich działalności,

3) przybliżanie wiedzy o:

-zasadach działalności samorządów,

-aktualnej sytuacji polityczno - gospodarczej w kraju, mieście i powiecie,

-Unii Europejskiej

4) udział w życiu gospodarczym, politycznym miasta i powiatu gostynińskiego,

5) aktywny udział we wszelkich działaniach stymulujących rozwój miasta i powiatu,

6) prowadzenie działalności reklamowo – informacyjnej promującej miasto i powiat gostyniński.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele również poprzez:

- Poradnictwo psychologiczne

- Doradztwo zawodowe i specjalistyczne

- Poradnictwo prawne

- Pomoc socjalną

- Kampanie informacyjno-promocyjne

- Wydawanie czasopism, innych materiałów promocyjnych, a także prowadzenie portalu internetowego.

§ 9

Inicjatywa celem realizacji swych statutowych celów może powoływać inne organizacje w granicach prawnie dozwolonych.

§ 10

Realizując powyższe cele Inicjatywa opiera się na społecznej pracy członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§ 11

1. Przewidziane jest tylko zwykłe członkostwo w Inicjatywie.

2. Członkami zwyczajnymi Inicjatywy mogą być obywatele Rzeczpospolitej Polskiej i cudzoziemcy mający pełną zdolność do czynności prawnych, którzy ukończyli 18 lat. Akceptuje statut Inicjatywy i program, ma nieposzlakowaną opinię.

3. Nie może być członkiem Inicjatywy obywatel który:

- jest członkiem innego stowarzyszenia działającego w powiecie gostynińskim

- został ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo

- został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu

- został prawomocnie skazany za bezwzględną karę pozbawienia wolności

§ 12

Warunkiem przyjęcia do Inicjatywy jest:

1. Złożenie wypełnionej deklaracji wstąpienia do Inicjatywy

2. Akceptacja kandydatury przez Zarząd Inicjatywy bezwzględną większością głosów

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

a) przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Inicjatywy,

b) dbać o dobre imię Inicjatywy,

c) popierać i czynnie realizować cele Inicjatywy,

d) przestrzegać postanowień Statutu i obowiązującego prawa,

e) regularnie opłacać składki.

§ 14

1. Członek Inicjatywy ma prawo brać udział w życiu Inicjatwy, a w szczególności:

a) wybierać i być wybieranym do władz Inicjatywy,

b) wypowiadać się oraz składać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących realizacji celów i funkcjonowania Inicjatywy,

c) korzystać z rekomendacji i opieki Inicjatywy w swojej działalności

d) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Inicjatywy.

§ 15

Skreślenie z listy członków Inicjatywy następuje:

1. Po złożeniu pisemnej rezygnacji złożonej zarządowi,

2. Po podjęciu przez Zarząd uchwały o wykluczeniu w przypadku:

a) prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem oraz uchwałami Inicjatywy,

b) zalegania z opłatą składki członkowskiej przez 12 miesięcy,

c) utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,

3. W przypadku śmierci członka.

§ 16

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków składane za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej w terminie 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział II.

Władze Inicjatywy dla Gostynina.

§ 17

Władzami Inicjatywy są:

1) Walne Zgromadzenie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

§ 18

1. Kadencja wybieralnych władz Inicjatywy trwa 4 lat.

2. Kadencja władz każdorazowo kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków rozpatrującego sprawozdanie Zarządu i Komisji za poprzedni rok.

3. Komitet Założycielski kończy swoją działalność z momentem wyboru przez Walne Zgromadzenie władz Inicjatywy.

§ 19

1. Uchwały wszystkich władz Inicjatywy zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.

2. Uchwały podpisuje każdorazowo wybierany Przewodniczący obrad.

3. Protokół z przebiegu obrad podpisują Przewodniczący oraz protokolant. Integralną część protokołu stanowi załącznik w postaci listy obecności osób uczestniczących w obradach władz Inicjatywy.

§ 20

1. Najwyższą władzą Inicjatywy jest Walne Zgromadzenie Członków Inicjatywy zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”.

2. Pierwsze Walne Zgromadzenie zwołuje Komitet Założycielski Inicjatywy najpóźniej w terminie 2 miesięcy od momentu wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz do roku lub częściej na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 10 członków Inicjatywy, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

4. W Walnym Zgromadzeniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W przypadku braku wymaganej liczby uczestników Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zgromadzenia powiadamiając wszystkich członków w sposób określony w ust. 1. W drugim terminie Walne Zgromadzenie może obradować bez względu na liczbę uczestników.

5. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.

6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) uchwalanie programu i głównych kierunków pracy Inicjatywy,

b) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i jego zmiany,

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d) udzielanie absolutorium Zarządowi,

e) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej

f) wybór i odwoływanie członków Zarządu,

g) uchwalanie zmian Statutu,

h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Inicjatywy,

i) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Inicjatywy,

j) ustalanie wysokości składek członkowskich,

k) rozpatrywanie skarg członków Inicjatywy na działalność Zarządu,

l) podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia przez Inicjatywy działalności gospodarczej lub jej zaprzestania,

§ 21

1. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące zmiany Statutu, odwołania Zarządu lub Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Inicjatywy wymagają bezwzględnej większości przy obecności co najmniej połowy członków Inicjatywy w pierwszym terminie.

4. W drugim terminie do ważności uchwał wymagana jest zwykła większość bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 22

1. Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zgromadzenie z kandydatów zgłoszonych przez:

a) Komitet Założycielski na pierwszym Walnym Zgromadzeniu,

b) minimum 2 członków Inicjatywy.

3. Komisja Rewizyjna na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza .

§ 23

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

  1. Kontrola przynajmniej 1 raz w roku gospodarki finansowej stowarzyszenia

  2. kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobu zarządzania tym majątkiem przez zarząd

  3. kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia przez Zarząd

  4. składanie wniosków w przedmiocie udzielenia przez Walne Zgromadzenie absolutorium zarządowi

  5. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

§ 24

1. Zarząd składa się z 3 do 6 członków, w tym: Przewodniczącego Zarządu, Z-cy Przewodniczącego Zarządu, Skarbnika, 3 członków.

2. Przewodniczącego Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie z kandydatów zgłoszonych przez:

a) Komitet Założycielski na pierwszym Walnym Zgromadzeniu,

b) minimum 6 członków Inicjatywy.

3. Pozostali członkowie Zarządu powoływani są przez Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego Zarządu.

4. Na wniosek Przewodniczącego Zarządu Walne Zgromadzenie może rozszerzyć skład Zarządu

5. Zarząd powoływany jest na okres 4 lat.

§ 25

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla innych władz Inicjatywy, a w szczególności:

a) reprezentowanie Inicjatywy na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

b) zarządzanie majątkiem Inicjatywy,

c) kierowanie bieżącą pracą Inicjatywy,

d) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

e) uchwalanie preliminarza budżetowego Inicjatywy,

f) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

h) przyjmowanie nowych członków oraz podejmowanie uchwał o wykluczeniu,

§ 26

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w przypadku równego rozkładu głosów decydujący jest głos Przewodniczący.

2. Szczegółowy tryb działania Zarządu może określać regulamin organizacyjny Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§ 27

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Inicjatywy upoważnieni są: Przewodniczący Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

2. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, tj. zaciągania zobowiązań finansowych o wartości przekraczającej 5 tysięcy złotych, upoważniony jest Przewodniczący Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 28

Członkostwo we władzach Inicjatywy a ustaje na skutek:

a) upływu kadencji,

b) ustania członkostwa w Inicjatywie,

c) zrzeczenia się udziału w tych władzach,

d) odwołania przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział III

Majątek i dochody Inicjatywie.

§ 29

1. Działalność Inicjatywy finansowana jest ze środków pochodzących z:

1) składek członkowskich,

2) darowizn, subwencji, dotacji, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń

majątkowych, poczynionych przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,

3) majątku ruchomego i nieruchomego,

4) praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw,

5) dochodów ze zbiórek, loterii i aukcji organizowanych przez Inicjatywę lub na jego rzecz,

6) dochodów z odsetek od środków posiadanych na rachunkach bankowych

i inwestycyjnych,

7) dochodów z inwestycji w papiery wartościowe

2. Funduszami i majątkiem Inicjatywy zarządza Zarząd.

3. Inicjatywa odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 30

W zakresie wynikającym z działalności statutowej Inicjatywy może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

§ 31

Inicjatywa prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

Rozdział IV.

ZMIANY STATUTU ROZWIĄZANIE INICJATYWY.

§ 32

1. Zmiana Statutu Inicjatywy może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania Członków zwykłą większością głosów.

§ 33

Wniosek o zmianę Statutu ma prawo zgłosić Zarząd, Komisja Rewizyjna lub Walne Zebranie Członków.

1. Rozwiązanie Inicjatywy następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Inicjatywy Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Inicjatywy.

§ 34

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia Prawa o stowarzyszeniach

© 2024 Roman Augustyniak. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

Polityka prywatności

Polityka Cookies


Zostałem poinformowany. Zamknij