Środki UE powinny być szansą na rozwój Gostynina

Środki UE powinny być szansą na rozwój Gostynina

Pokaźna część dofinansowania z funduszy europejskich w perspektywie UE na lata 2014 - 2020 alokowana jest na potrzeby jednostek samorządowych takich jak Gostynin. Odbywa się to poprzez krajowe oraz regionalne programy operacyjne. W ramach tych programów realizowane są działania związane z infrastrukturą transportową, ochroną środowiska, kwestiami społecznymi, edukacją czy też z e-usługami.

Poniższe pytania i odpowiedzi dokładnie pokażą czy Gostynin wykorzystał wzorem nawet sąsiednich miast jak Kutno, Płock szansę jaką dawały lub dają środki UE.

Z jakich programów operacyjnych i innych źródeł Gmina Miasta Gostynina mogła pozyskać środki na budowę lub modernizację dróg, chodzi o lata 2015 - do chwili obecnej?

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych: Wsparcie samorządów w realizacji projektów drogowych stanowią fundusze unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Mazowiecka Jednostka ogłosiła dwa konkursy
o unijne dofinansowanie, zarówno dróg gminnych i powiatowych, jak i dróg wojewódzkich. Finansowanie dotyczyło wyłącznie projektów ujętych w planach inwestycyjnych dla subregionów, które samorządy opracowały na podstawie analizy potrzeb lokalnych. W planie inwestycyjnym dla subregionu płockiego nie wskazano projektów, w których wnioskodawcą byłaby Gmina Miasto Gostynin.

Czy Gmina Miasta Gostynina mogła pozyskać środki zew. na inne inwestycje miejskiej?

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 daje samorządom możliwość ubiegania się o dofinansowania inwestycji w e-usługi w administracji, przygotowanie terenów inwestycyjnych, odnawialne źródła energii, termomodernizację budynków publicznych, niskoemisyjny transport, parkingi i ścieżki rowerowe, rewitalizację obszarów zmarginalizowanych, ochronę zdrowia.

To także szansa na ubieganie się o dofinansowanie inwestycji w projekty edukacyjne i społeczne. Starania o unijne dofinansowanie projektów każdorazowo powinny jednak wynikać z analizy potrzeb lokalnych, ponieważ tylko wtedy możliwe jest zapewnienie efektywności inwestycji oraz zachowanie trwałości rezultatów.

Inwestycje miejskie wspierane są również w innych programach operacyjnych UE. Fundusze z programu Infrastruktura i Środowisko dostępne są na zmniejszenie emisyjności gospodarki, ochronę środowiska, rozwój transportu kolejowego, rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, poprawę bezpieczeństwa energetycznego, kulturę i ochronę zdrowia.

Wsparcie w rozwoju miast stanowią również środki na cyfryzację w ramach programu Polska Cyfrowa. Pomocą dla samorządów są również fundusze unijne dostępne w programie Wiedza Edukacja Rozwój.

Mogły być miliony, a są?

Gmina Miasta Gostynina pozyskała ponad 620,6 tys. zł unijnego dofinansowania na realizację trzech projektów w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Fundusze pomogą w rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Gostyninie.

Środki UE powinny być szansą dla rozwoju naszego miasta, jednak brakuje efektywnych działań w zakresie pozyskiwania środków na przygotowanie terenów inwestycyjnych, odnawialne źródła energii, termomodernizację budynków publicznych, parkingi, ścieżki rowerowe i inne inwestycje, które z pewnością by miały dość istotny wpływ na rozwój Gostynina.

Roman Augustyniak

© 2024 Roman Augustyniak. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

Polityka prywatności

Polityka Cookies


Zostałem poinformowany. Zamknij